Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”

Науково-періодичне видання «Науковий зошит украінознавчих праць»

Dla autorów - zasady publikacji


Redakcja Zeszytu Naukowego Prac Ukrainoznawczych przyjmuje oryginalne artykuły o różnorodnej tematyce: historycznej, językoznawczej, ekonomicznej, filozoficznej, kulturalnej, turystycznej i in.

Czasopismo skierowane jest do pedagogów, psychologów, socjologów, historyków językoznawców i literaturoznawców, historyków, badaczy sztuki i in.

Przesłane artykuły recenzowane są zgodnie z procedurą recenzowania zamieszczona w zakładce Zasady recenzowania procedura.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest w każdym numerze czasopisma oraz na stronie internetowej Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Formularz recenzji jest publikowany na stronie internetowej czasopisma w zakładce Formularz recenzji.

Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach.

Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na Wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów (lub ich fragmentów) Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów. Wzór oświadczenia jest zamieszczony w zakładce Oświadczenia

Artykuły powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nieprofesjonalne praktyki. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia tekstów oraz ich skrócenia w przypadku, gdy nie spełniają one zasad przygotowania tekstów do publikacji.

W załączonym pliku przedstawiamy:

a)zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

b)правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт в Україні.

Zasady przygotowania publikacji
Zasady przygotowania publikacji UKR