Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”

Науково-періодичне видання «Науковий зошит украінознавчих праць»

INFORMACJA O CZASOPIŚMIE „ZESZYT NAUKOWY PRAC UKRAINOZNAWCZYCH”


Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych” to pierwsza tego typu publikacja o charakterze interdyscyplinarnym, redagowana w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W czasopiśmie ukazują się teksty badaczy ukraińskich ośrodków akademickich o różnorodnej tematyce: historycznej, językoznawczej, ekonomicznej, filozoficznej, kulturalnej, literackiej, turystycznej.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

***

Науково-періодичне видання «Науковий зошит українознавчих праць» – це перша такого типу інтердисциплінарна публікація, яка редагується в Академії ім. Якуба з Парадижу в Гожові Велькопольському.

У цьому виданні друкуються статті дослідників з українських академічних осередків на різні теми: історичні, мовознавчі, економічні, філософські, культурознавчі,, літературознавчі, туристичні.

Усі статті рецензуються.

***

“Academic Journal of Ukrainian Studies”

“Academic Journal of Ukrainian Studies” is the first interdisciplinary publication of this kind, edited and published at Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski.

It includes papers by Ukrainian academic researchers covering a wide range of issues in history, linguistics, economy, philosophy, culture, literature or tourism.

All submitted texts are reviewed.