Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”

Науково-періодичне видання «Науковий зошит украінознавчих праць»

Zasady recenzowania - procedura


Procedura recenzowania

 1. Autorzy, przesyłając artykuł do czasopisma „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”, wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.
 2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 3. Nadesłane teksty ― w ramach tzw. recenzji wstępnej ― oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów spoza redakcji, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł. Recenzent nie może pochodzić też z placówki, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu. Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych (konflikt interesów) z autorem recenzowanego dzieła.
 4. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach double-blind review). Zachowana jest więc zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.
 5. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 6. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:
  • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci;
  • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek;
  • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania;
  • tekst nie nadaje się do publikacji.
 7. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje recenzję do wglądu, ale bez ujawniania nazwiska recenzenta. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją podawane są raz w roku do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 8. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor ― redakcja co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
 9. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny ― na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.